2023

Program

Klikk på hver sesjon for mer informasjon

08.30 – 09.00
Registrering

09.00 - 09.05

Velkommen

Trond Hovland, daglig leder i ITS Norway og Jarle Skoglund, redaktør i Våre Veger

Sesjon 1: MODI-prosjektet

09.05 - 09.20

TBA

European Commission  Andrea De Candido, Policy Officer – Future Urban and Mobility Systems at Directorate-General for Research and Innovation

09.20 - 09.35

TBA

ITS Norway  Ragnhild Wahl

09.35 - 10.10

Panelsamtale om MODI-prosjektet

EU-kommisjonen, Stortinget, Viken Fylkeskommune, Statens Kartverk


Om panelet

Moderator: Ragnhild Wahl, ITS Norway

Andrea De Candido er Policy Officer – Future Urban and Mobility Systems at DG RTD i EU-kommisjonen.

Erlend LarsenErlend Larsen er stortingsrepresentant for Vestfold og medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen.


Hanne Botten Hanne Botten er seksjonsleder fremtidens transporter i Viken Fylkeskommune/påtroppende leder for mobilitet, strategi, forvaltning i nye Østfold fylkeskommune.

Tidligere avdelingsdirektør i Transportavdelingen i Statens vegvesen med fokus på fremtidens transportsystem og det offentliges rolle som regulator og tilrettelegger.


Endre SundsdalEndre Sundsdal jobber som digitaliseringsdirektør i Statens Kartverk. Her er han ansvarlig for Kartverkets digitale endringsreise, slik at organisasjonen realiserer ambisjonene og mulighetene som ligger i nasjonal geografisk infrastruktur. Før dette jobbet han som Teknologidirektør i Entur, hvor han var ansvarlig for utvikling, forvaltning og drift av nasjonal digital infrastruktur for norsk kollektivsektor. Endre er siviløkonomi fra Høgskolen i Agder, med IT spesialisering.

10.10 – 10.30
Pause med forfriskninger

10.30 - 10.50

TBA

DFDS  Mads Skovsgaard Rasmussen, project manager

10.50 - 11.10

Einride is reshaping the transport industry

Einride  Pia Wijk, Project Manager, Research and Innovation

Pia Wijk will give a presentation on why Einride is involved in research projects in general and MODI in specific. She will also provide insights to what Einride is planning to demonstrate in the project and how Einride is reshaping the transport industry.


Om foredragsholderen

Pia WijkPia Wijk has many years of experience within Intelligent Transport System, ITS. She has been working as a consultant and a system supplier and has also previously been engaged in the Swedish membership association for actors in the sector, ITS Sweden. The focus of her work has been, with the use of digitalisation, creating a more safe and efficient transport system, e.g. through her work with traffic information and traffic management systems in Sweden. Now at Einride, Pia is project manager for research and innovation projects focusing on creating safe and efficient autonomous logistic chains.

11.10 – 12.10
Mingling og lunsj

Sesjon 2: Andre prosjekter om automatisering

12.10 - 12.30

TBA

Moss Havn  Øystein Høsteland Sundby, havnesjef


Om foredragsholderen

Øystein Høsteland SundbyØystein Høsteland Sundby har siden 2015 være havnesjef i Moss havn. Han har tidligere erfaring fra økonomistyring, kommersiell utvikling og ledelse fra sykehussektoren og lufthavnvirksomhet i Norge.

Moss havn er lokalisert sentralt i Oslofjorden med nærhet til de største lager og logistikkområdene i landet. Som en spesialisert containerhavn beliggende midt i en by stilles det store grad til drift og effektivitet. Moss havn åpnet landet første innlandshavn i 2018. Fokus på bærekraft, effektivitet og innovative løsninger har gitt store endringer i Moss havn i den tiden Øystein har ledet havnen. Moss havn deltar i flere større forsknings- og utviklingsprosjekter som skal bidra til ytterligere utvikling av havnen i årene som kommer.

12.30 - 12.50

Bærekraftig og brukerfokusert mobilitet med delte selvkjørende kjøretøy

Ruter  Vibeke Harlem, leder radikale innovasjoner

Ruter har ambisjon om å tilby en bærekraftig selvkjørende bestillingstjeneste som er et reelt alternativ til personbil reiser. Sammen med 23 andre partnere i EU-konsortium, Ultimo, skal Ruter skape grunnlaget for å driftsette en slik tjeneste som en integrert del av kollektivtrafikken.


Om foredragsholderen

Vibeke HarlemVibeke Harlem jobber i Ruter As med å utforske mulighetsrommet for fremtidige mobilitetstjenester i en enhet som heter radikal innovasjon. Der er hun ansvarlig for en portefølje med ulike prosjekter/temaer.

12.50 - 13.10

Bruk av autonome kjøretøy i industriområder – Innsikter fra AWARD prosjektet

Applied Autonomy  Rebecca Ronke, Chief Operating Officer

Under AWARD prosjektet blir det kjørt piloter med autonome kjøretøy på 4 forskjellige industriområder: byggeplass, flyplass, havn og logistikk depot. Kjøretøyene er autonome versjoner av kjøretøy som brukes tradisjonelt i disse områdene, og opplever forskjellige fordeler og ulemper. I dette foredraget vil vi se på potensialet av autonome kjøretøy i automatiseringen av industriprosesser, basert på erfaringer fra AWARD prosjektet.


Om foredragsholderen

Rebecca RonkeRebecca Ronke jobber som Chief Operating Officer i Applied Autonomy. Hun er ansvarlig for styre og kontroll på Applied Autonomy sine prosjekter, både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Prosjektene hun overser dreier seg rundt autonome kjøretøy, spesielt kontrollsystemer til dem. I tillegg jobber hun med vitenskapelige publikasjoner basert på prosjektene. Hun fikk doktorgrad i kvantefysikk fra University of York i 2012 og jobbet som patentundersøker i Europeisk patentbyrå i cluster Computers frem til 2020.

13.10 – 13.30
Pause med forfriskninger

Sesjon 3: Teknologien og regelverket

13.30 - 13.50

TBA

Q-Free  Ane Dalsnes Storsæter, Vice President of Products and R&D


Om foredragsholderen

Ane Dalsnes StorsæterAne Dalsnes Storsæter er Vice president of Products and R&D i Q-Free. Denne avdelingen utvikler hardware-produktene i Q-Frees portefølje. Hun har en mastergrad i IKT og maskin med spesialisering innenfor produktutvikling og en doktorgrad i hvordan man kan tilpasse fysisk veginfrastruktur for å støtte automatisert kjøring.

Storsæter har erfaring innen mekanisk konstruksjon og produktutvikling fra offshore-industrien, hun har også omfattende erfaring innen prosjektledelse og utprøving av ny teknologi innenfor Intelligente transportsystemer gjennom 11 år i Vegvesenet. En rød tråd i hennes arbeid i henholdsvis kommersiell virksomhet, offentlig myndighet og akademia, har vært sensorsystemer for biler og hvordan disse “ser” vegen, samt kommunikasjon mellom kjøretøy, og mellom kjøretøy og infrastruktur, gjennom internasjonale forskning- og utviklingsprosjekter.

13.50 - 14.10

Hvordan bruke MODI som en del av arbeidet med regelverksutviklingen?

Statens vegvesen  Gry Horne Johansen, avdelingsdirektør for Vegtransport, Myndighet og regelverk

Hvilke regulatoriske utfordringer ser Statens vegvesen for automatisert transport, og hvordan vil vi løse dette?


Om foredragsholderen

Gry Horne JohansenGry Horne Johansen er avdelingsdirektør for Vegtransport, Myndighet og regelverk i Statens vegvesen.

Hun har erfaring fra trafikksikkerhet, trafikkteknikk og trafikkstyring, men har de seneste årene jobbet mer og mer innenfor ITS og spesielt automatisert transport.

Vegtransportavdelingen som hun leder, har ansvar for å forvalte og videreutvikle regelverket rundt vegtransporten slik at vi oppnår en ønsket samfunnsutvikling. Avdelingen jobber spesielt med regulering for digital infrastruktur og automatisert transport. Nye transportformer med høy innovasjonstakt og nye forretningsmodeller innen mobilitet utfordrer etablerte arbeidsformer for myndighetsutøvelse, noe som interesserer Gry. Sammen med avdelingen jobber hun mye med å få til regulering av nye mobilitetsformer på en helhetlig og langsiktig måte for å understøtte målet om et bærekraftig, sikkert og effektivt transportsystem.

14.10 - 14.30

Hvordan kan vi sikre at teknologien demonstrert i MODI-prosjektet blir mest mulig nyttig for samfunnet?

SINTEF  Hanne Seter, seniorforsker, Mobilitet

Hva trenger vi for at MODI (en storskala demonstrator i EU) skal bli nyttig for samfunnet som helhet? I dette innlegget skal vi dykke ned i hvilke gevinster et slikt type prosjekt kan gi, for prosjektdeltakerne, men også for omverden. Ofte er teknologisk modenhet det første man tenker på når man skal evaluere effektene av en demonstrator, men like viktig (og kanskje i økende grad viktigere?) er samfunnets modenhet. Viktige forutsetninger for å gjøre teknologi nyttig for samfunnet er samspillet mellom teknologien og myndigheter, forretningsliv, og sluttbrukere. Hvordan jobber MODI-prosjektet med dette?


Om foredragsholderen

Hanne SeterHanne Seter (PhD statsvitenskap) jobber som seniorforsker på SINTEF ved avdeling Mobilitet. Hanne jobber med anvendelse av teknologi i transportsystemet, inkludert brukerundersøkelser, evaluering av teknologi, og myndighetenes rolle i uttesting og implementering. Fokus på å teste og pilotere teknologi, samt å lære hvordan man skal samhandle for at teknologien skal bli mest mulig nyttig for samfunnet som helhet. Hanne er også arbeidspakkeleder for evaluering i EU-prosjektet MODI.

14.30
Oppsummering av dagen og slutt

Med forbehold om endringer i programmet